Program de formare pentru utilizarea tehnologiilor mobile de sănătate de către persoanele cu probleme de sănătate mintală

Proiect de parteneriat pentru cooperare cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+ 

CONTRACT NUMĂRUL – 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Data de început:  01/01/2023

Durata de implementare: 24 de luni 

Finanțare: 250 000,00 €

Aplicant Fundația Estuar (Romania)

Parteneri

 • FUNDACION C.V. SANTOS ANDRES, SANTIAGO Y MIGUEL (Spania) 
 • SENT – Slovensko zdruzenje za dusevno zdravje (Slovenia) 
 • PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VIESOJI ISTAIGA (Lituania) 
 • RUHR UNIVERSITAET BOCHUM (Germania)
 • INNOVATION HIVE (Grecia) 
 • Asociatia Four Change (Romania)

Ce ne propunem?

- Proiectul va dezvolta abilitățile și competențele digitale ale personelor cu probleme de sănătate mintală (PPSM) în domeniul utilizării tehnologiilor mobile de sănătate. Acest lucru va presupune dezvoltarea unui instrument specific de formare digitală ce va fi exploatat direct de PPSM, astfel, dobândirea de competențe digitale va fi încorporată în metodologia de formare în sine.

- Proiectul va sprijini incluziunea socială a PPSM prin creșterea gradului de autogestionare a acestora și dobândirea de competențe digitale, precum și prin adoptarea de tehnologii implementate la nivelul societății și care, printre altele, vor îmbunătăți comunicarea dintre PPSM și profesioniștii din domeniul sănătății și alte persoane suport.

- Proiectul va crea o metodologie de formare flexibilă, adaptată la nevoile și procesele de învățare ale PPSM, bazată pe formare experiențială și oportunități de învățare digitală și mixtă.

Context

În 2018, 11% dintre adulții din țările UE prezentau simptome de probleme de sănătate mintală. Pandemia COVID-19 și criza socio-economică ulterioară au generat o povară crescută a problemelor de sănătate mintală, cu dovezi emergente ale unor rate ridicate de stres, anxietate și depresie; la care se adaugă lipsa de organizare a sistemului de asistență medicală pentru cei cu afecțiuni de sănătate mintală preexistente. Această situație a generat necesitatea de a îmbunătăți serviciile de autogestionare și de sprijin la distanță pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală (PPSM).

Sănătatea mobilă îmbunătățește sănătatea mintală și contribuie la autogestionarea PPSM, întrucât aceștia ar putea să își gestioneze sănătatea activ, să trăiască independent cu ajutorul autoevaluărilor sau soluțiilor de monitorizare la distanță și, de asemenea, să primească sprijin din partea familiilor și a profesioniștilor din domeniul sănătății mintale într-un mediu mai puțin invaziv.

Sănătatea mobilă reprezintă o oportunitate unică de a extinde disponibilitatea și calitatea tratamentului de sănătate mintală. Cu toate acestea, utilizarea și implicarea sa de către PPSM este scăzută, în principal, din cauza lipsei de:

- conștientizare cu privire la beneficii și la cunoștințele privind modul de utilizare corectă;

- familiaritate și utilitate percepută, alegere și control, comoditate și accesibilitate, încredere și confidențialitate;

- competențele digitale ale anumitor grupuri cu caracteristici specifice privind situațiile socio-economice sau capacitățile cognitive;

- conștientizarea și cunoașterea din partea profesioniștilor de sănătate mintală a acestor instrumente și strategii, precum și a modul de integrare în cadrul unei abordări ce presupune sprijin la distanță.

Obiectiv general

MENTAL MOBILE HEALTH/SĂNĂTATE MINTALĂ MOBILĂ este lansat cu scopul de a crește competențele persoanelor cu afecțiuni de sănătate mintală (PPSM) în vederea îmbunătățirii autogestionării acestora prin adoptarea de soluții de sănătate mobilă.

Obiective specifice

OBIECTIVUL 1 - Dezvoltarea unei metodologii de formare experiențială pentru creșterea gradului de conștientizare și a competențelor PPSM în ceea ce privește sănătatea mobilă, bazată pe o abordare de tip "învățare prin practică", în cadrul căreia vor fi implicați în situații de autogestionare și vor utiliza soluții mHealth reale aplicate la condițiile lor personale, pentru a se familiariza cu procesele și tehnologiile într-un mediu prietenos, reducându-și îngrijorările și rezervele față de tehnologiile mHealth înainte de a le putea utiliza.

OBIECTIVUL 2 - Elaborarea unui set de resurse de formare pentru formatori, pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a metodologiei de formare.

OBIECTIVUL 3 - Elaborarea unui set de materiale de formare pentru PPSM pentru a spori implicarea cu succes a acestora în procesul de formare și dobândirea de competențe, adaptate la diferite condiții de sănătate mintală, situație socio-economică și capacități cognitive.

OBIECTIVUL 4 - Elaborarea unui instrument de formare digitală pentru îmbunătățirea implementării metodologiei de formare și formarea PPSM în procese simulate și funcționalități legate de autogestionare și sănătate mobilă.

OBIECTIV 5 - Implementarea de acțiuni pilot de formare pentru validarea calității programului de formare și a capacității acestuia de a crește competențele PPSM în ceea ce privește îmbunătățirea autogestionării lor prin adoptarea de soluții de sănătate mobilă.

OBIECTIVUL 6 - Creșterea gradului de conștientizare a părților interesate la nivel național și european cu privire la potențialul utilizării soluțiilor de sănătate mobilă pentru PPSM și implicarea în exploatarea ulterioară a programului de formare.

Proiectul adresează:

- Nevoia de îmbunătățire a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor PPSM în ceea ce privește autogestionarea sănătății mintale cu ajutorul aplicațiilor de sănătate.

-  Nevoia de o metodologie adaptată care să arate PPSM ce este relevant pentru ei și să le permită să fie instruiți înainte de a utiliza aplicații de sănătate mobilă, în viața lor de zi cu zi.

- Nevoia profesioniștilor din domeniul sănătății mintale de a să învăța despre instrumente inovatoare de sprijinire a autogestionării pacienților lor, pentru a fi capabili să se implice în procesele de formare.

- Nevoia susținătorilor (rude, prieteni) și alte părți interesate relevante de a înțelege oportunitățile și provocările detrminate de sănătatea mobilă.

Principalul grup-țintă sunt persoanele cu probleme de sănătate mintală (persoanele care suferă de depresie, anxietate, stres sau dependență, precum și cele afectate de boli psihice severe. Definiția grupului țintă este intenționat largă, deoarece bazele metodologiei de formare experiențială vor fi aplicabile oricărei persoane, fiind daptată problemelor și nevoilor specifice de sănătate mintală ale fiecărei persoane. Grupul țintă secundar sunt profesioniștii din domeniul sănătății mintale care lucrează zilnic cu PPSM și care vor putea susține adoptarea soluțiilor de sănătate mobilă.Proiectul va viza, de asemenea, persoanele de sprijin (rude și alte persoane) și societatea în general, acestea fiind importante pentru îmbunătățirea procesului, jucând diferite roluri.

ACTIVITĂȚI

1. Dezvoltarea unei Metodologii de Formare Experiențială - va fi dezvoltată o "Metodologie de formare experiențială" inovatoare pentru creșterea competențelor PPSM în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de sănătate mobilă, bazată pe o abordare de tip "învățare prin practică", ce va include 7 activități de formare experiențială (AFA). AFA 1 se adresează sensibilizării generale cu privire la relevanța autogestionării și a sănătății mobile.  AFA 2-6 sunt concepute pentru a cuprinde cele 5 etape ale îngrijirii sănătății mintale: i) Evaluare; ii) Prevenire; iii) Tratament/Terapie; iv) Gestionarea crizelor; v) Post-tratament.

2. Elaborarea unui Pachet de formare - va fi elaborat un pachet de formare pentru a sprijini adoptarea soluțiilor de sănătate mobilă de către PPSM, astfel: Un Ghid al formatorului (linii de urmat și resurse de formare) și un Un set de materiale de formare despre: Autogestionare și responsabilizare; Ce este sănătatea mobilă; Soluții de sănătate mobilă pentru PPSM.

3. Dezvoltarea unui Instrument digital de formare - va fi dezvoltată o platformă web accesibilă și multilingvă pentru a sprijini implementarea metodologiei de formare experiențială și accesul structurat la pachetul de formare. Instrumentul digital de formare va fi împărțit în 2 domenii principale: e-Training pentru crearea și gestionarea cursurilor de formare și Platforma mobilă de autogestionare.

Rezultate tangibile:

 • 1 Metodologie de formare experiențială pentru adoptarea tehnologiilor de sănătate mobiă de către PPSM.
 • 1 Pachet de formare
 • 1 Instrument de formare digitală

Impact preconizat:

- 250 de persoane cu probleme de sănătate mintală își sporesc competențele în ceea ce privește autogestionarea și adoptarea serviciilor de sănătate mobilă. 

- 3.500 de PPSM, profesioniști din domeniul sănătății mintale, persoane de sprijini și părți interesate își vor spori gradul de conștientizare cu privire la modul de promovare a autogestionării și adoptarea serviciilor de sănătate mobilă.

- Entitățile implicate în domeniul sănătății mintală vor implementa tehnologiile de sănătate mobilă implicând PPMS și profesioniști din domeniu.

- Entitățile implicate în alte grupuri cu nevoi speciale le vor adapta și pune în aplicare.

***

TRAINING PROGRAM FOR ENHANCING THE ADOPTION  OF MOBILE HEALTH BY PERSONS WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS - MENTAL MOBILE HEALTH 

Erasmus+  KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education 

PROJECT NUMBER: 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Project Start Date  01/01/2023

Project total Duration (Months) 24

Project lump sum 250.000,00 €

Applicant Fundatia Estuar (Romania)

Partners

 • FUNDACION C.V. SANTOS ANDRES, SANTIAGO Y MIGUEL (Spania) 
 • SENT – Slovensko zdruzenje za dusevno zdravje (Slovenia)
 • PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VIESOJI ISTAIGA (Lituania) 
 • RUHR UNIVERSITAET BOCHUM (Germania) 
 • INNOVATION HIVE (Grecia)
 • Asociatia Four Change (Romania) 

What does the project do?

- The Project will develop digital skills and competences of PMHC in the field of the adoption of mobile health technologies. It will involve the development of a specific Digital Training Tool to be exploited directly PMHC, this way, the acquisition of digital skills will be embedded within the training methodology itself.

- The project will support the social inclusion of PMHC through the increase of their self-management and the acquisition of digital skills, as well as the adoption of technologies which are being implemented at society level and which will, among others, enhance the communication between PMHC and their health professionals and other Supports.

- The project will create a flexible training methodology, adapted to the needs and learning processes of PHMC, based on experiential training and digital and blended learning opportunities.

Context

In 2018, 11% adults on average across EU countries had symptoms of mental health problems. The COVID-19 pandemic and the subsequent socio-economic crisis have led to a growing burden of mental ill-health, with emerging evidence of higher rates of stress, anxiety and depression; compounded by disruptions to health care for those with pre-existing mental health conditions. Losing contact with mental health services further aggravates symptoms (Rajkumar, 2020). This situation has stressed the need of improving the self-management and distance support services for persons with mental health conditions (PMHC).

Mobile Health (mHealth) improve mental health and contribute to the self-management of PMHC, as they could manage their health more actively, live more independently thanks to self-assessments or remote monitoring solutions and also receive support from families and mental health professionals (MHP) in a less invasive environment.

mHealth represent a unique opportunity to expand the availability and quality of mental health treatment. However, its use and engagement by PMHC is low, mainly due to a lack of:

Awareness of PMHC on their benefits and knowledge on how to properly use them within a self-management approach focused in their specific condition.

Familiarity and perceived utility, choice and control, convenience and accessibility and trust related to privacy.

Digital skills affecting some collectives with specific characteristics in terms of socio-economic situations or cognitive capacities.

Awareness and knowledge of MHP and other stakeholders on these tools and strategies and how to integrate them within a distance support approach.

General objective

MENTAL MOBILE HEALTH is launched with the AIM of increasing the competences of persons with mental health conditions (PMHC) for improving their self-management through the adoption of mobile health (mHealth) solutions.

Specific objectives

• GO1 - To develop an Experiential Training Methodology for increasing the awareness and competences of PMHC about mHealth, based in a “learning by doing” approach, where they will be involved in self-management situations and will use real mHealth solutions apply to their own personal conditions, in order to get familiar with the processes and technologies in a friendly environment, reducing their concerns and reservations to the mHealth technologies before they can use them in the real world.

• GO2 - To develop a set of Training Resources for Trainers to enhance the implementation of the training methodology.

• GO3 - To develop a set of Training Materials for PHMC for enhancing their successful involvement in the training process and acquisition of competences, adapted to different mental health conditions, socio-economic situation and cognitive capacities.

• GO4 - To develop a Digital Training Tool for enhancing the implementation of the training methodology and training PMHC in simulated processes and functionalities related with self-management and mHealth.

• GO5 - To implement pilot training actions for validating the quality of the training program and its capacity for increasing the competences of PMHC regarding the improvement of their self-management through the adoption of mobile health (mHealth) solutions.

• GO6 - To increase the awareness of the related stakeholders at national and EU level on the potential of using mHealth for PMHC and commitment with the future exploitation of the training program.

Adressing the following needs:

- PHMP need to improve their knowledge, skills and attitudes towards mental health self-management supported by health apps.

- PHMP need an adapted methodology showing to them what it´s of more relevance for them and allow them to be trained before using mHealth in their daily life.

- Mental health professionals need to be aware and learnt about these innovative tools for supporting the self-management of their users/patients and be able to lead the training processes Side effects.

- Supports (relative and others) and other relevant stakeholders need to be aware of the opportunities and challenges brought by mobile health.

Primary target Group are persons with mental problems (PHMP) encompassing persons suffering depression, anxiety, stress or addictions and also those affected by severe mental illnesses (SMI). The definition of the target group is intentionally broad because the bases of the experiential training methodology will be applicable to any person, as it will be adapted to the specific mental health problems and needs of each person. Secondary target group are mental health professionals who work daily with PMHP and who will be able to lead the adoption of the mobile health solutions in this collective. The project will also target the supports (relatives and others) and the general society as they will be important for enhancing the adoption process, playing different roles.

ACTIVITIES

1. Development of an Experiential Training Methodology - an innovative “Experiential Training Methodology” will be developed for increasing the competences of PHMC on the use of mHealth, based in a “learning by doing” approach, including 7 Experiential Training Activities (ETAs). ETA 1 addressed to general awareness on the relevance of self-management and mobile health. ETAs 2 to 6 designed encompassing the 5 stages of the mental health care: i) Evaluation; ii) Prevention; iii) Treatment/Therapy; iv) Crisis management; v) Post-treatment. 

2. Development of a Training Package

A Training Package will be developed for supporting the adoption of mobile health solutions by PMHP, divided into: A Trainer´s Guide (complete guidelines and training resources)  and a A set of Training Materials covering the following topics:  Self-Management and Empowerment;  What is Mobile Health Mobile Health Solutions for PMHP; 

3. Development of a Digital Training Tool - a Responsive and Multilanguage Web Platform will be developed for supporting the implementation of the experiential training methodology and structured access to the Training Package. The Digital Training Tool will be divided into 2 main areas: e-Training for the creation and management of training courses and Mobile Self-Management Platform (A set of digital tools will be created for implementing actions related with the main self-management stages applying also mobile  health approaches).

Main tangible results:

 • Experiential Training Methodology for the adoption of mobile health by PHMP
 • Training Package
 • Digital Training Tool

Expected impact

- 250 PHMP directly increase their competences in self-management and adoption of mobile health. 

- 3.500 PHMP, mental health professionals, Supports and Stakeholders will increase their awareness on how to promote self-management and adoption of mobile health. 

- Entities involved with Mental Health will implement them involving PHMP, mental health professionals.

- Entities involved with other collectives with special needs will adapt them to their own collectives and implement it.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org