Achiziţii

ANUNT PUBLICITAR pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Având în vedere derularea procesului de achiziție prin aplicarea procedurii interne – selecție de oferte, organizată de către Asociația Four Change în cadrul proiectului Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052, pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering, comunicăm rezultatul acesteia după cum urmează:

S-a semnat contractul cu nr. 2454/16.06.2023 între Asociația Four Change și S.C. SUNNY DELIVERY S.R.L. cu un preț 37837.50 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3405.38 lei.

Data publicării anunţului de atribuire :13.07.2023

Formular nr. 10 – Anunț de atribuire


Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052”, Asociatia Four Change organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering.
1.    Date privind achizitorul: Asociatia Four Change
Adresa: Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania
Email:  office@4change.ro
Persoana de contact: Pasare Alina Aurelia
Email: aurelia.pasare@4change.ro
Tel: 0746.607.031
2.    Obiectul contractului: Prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052, Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering
3.    Valoarea estimata fara TVA: 37.844,04 lei
4.    Date privind modalitatea de atribuire: Selectie de oferte potrivit Procedurii interne nr. 796 / 04.04.2022
5.    Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate: Conform documentației pentru ofertanți, care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.4change.ro.
6.    Cerințe de participare: Conform documentației pentru ofertanți, care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.4change.ro.
7.    Obținerea documentației pentru ofertanți: Se descarca gratuit de pe site-ul   www.4change.ro sau printr-o solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1.
8.    Termenul-limită de depunere a ofertelor: 07.06.2023 ora 10:00
9.    Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora: La sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, interfon 20C, Sector 3, Bucuresti, Romania.
Ofertele (propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele însoțitoare) vor fi depuse personal sau transmise prin curier în plic închis, până la data limită de depunere a ofertelor.
Pe plic se vor menționa:
•    Adresa ofertantului;
•    Persoana de contact;
•    Emailul;
•    Numărul de telefon;
•    Procedura pentru care se depune oferta;
•    Mențiunea „A nu se deschide până la data de 07.06.2023 ora 12:00”
Plicul va fi insotit de o adresă de înaintare.
Toate paginile vor fi numerotate şi semnate de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens. În cazul existenţei unei împuterniciri, aceasta va fi prezentată, însoţită de o copie a actului de identitate al împuternicitului.
10.    Limba in care trebuie redactate ofertele: Română
11.    Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile
12.    Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 07.06.2023 ora 12:00, la sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania.
13.    Data limită pentru solicitarea de clarificări: 30.05.2023 ora 16:00, la adresa de email office@4change.ro.  Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări 31.05.2023 ora 16:00. Raspunsul la clarificari va fi trimis pe email agentului economic care a solicitat clarificari si va fi incarcat pe site-ul achizitorului.
14.    Finanțarea achiziției: Prin intermediul Contractului de finanțare al proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052”, finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.
15.    Criteriul de atribuire a contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. Factorii de evaluare, ponderile și metodologia de punctare sunt prezentate în documentația pentru ofertanți.

Data publicării anunţului publicitar: 26.05.2023

Formular nr.6 – Anunț publicitar de participare

Formular nr. 3 – Documentația pentru ofertanți


 

ANUNT PUBLICITAR pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului Titlu proiect: „ARIPI SPRE VIITOR” Contract nr. POCU/666/6/23/135937

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Având în vedere derularea procesului de achiziție prin aplicarea procedurii interne – selecție de oferte, organizată de către Asociația Four Change în cadrul proiectului „ARIPI SPRE VIITOR”, Contract nr. POCU/666/6/23/135937, pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering, comunicăm rezultatul acesteia după cum urmează:

S-a semnat contractul cu nr. 2320/18.07.2022 între Asociația Four Change și SC Brami Production SRL cu un preț de 26421.12 lei fără TVA, la care se adauga TVA in valoare de 2377.9 lei, pentru cantitatea maximă estimată.

Data publicării anunţului de atribuire : 19.07.2022


Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „ARIPI SPRE VIITOR”, Contract nr. POCU/666/6/23/135937, Asociatia Four Change organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering.

1.Date privind achizitorul   

Asociatia Four Change
Adresa: Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania
Email:  office@4change.ro
Persoana de contact: Pasare Alina Aurelia
Email: aurelia.pasare@4change.ro
Tel: 0746.607.031

2.Obiectul contractului   

Prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului „ARIPI SPRE VIITOR”, Contract nr. POCU/666/6/23/135937. Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering

3. Valoarea estimata fara TVA  26421,12 lei.

4. Date privind modalitatea de atribuire: Selectie de oferte potrivit Procedurii interne nr. 814 / 06.04.2022

5. Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate: Conform documentației pentru ofertanți, care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.4change.ro.

6. Cerințe de participare: Conform documentației pentru ofertanți, care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.4change.ro.

7. Obținerea documentației pentru ofertanți: Se descarca gratuit de pe site-ul   www.4change.ro sau printr-o solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1.

8. Termenul-limită de depunere a ofertelor  şi locul: 05.07.2022 ora 10:00, la sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania

9. Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora: La sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, interfon 20C, Sector 3, Bucuresti, Romania.
Ofertele (propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele însoțitoare) vor fi depuse personal sau transmise prin curier în plic închis, până la data limită de depunere a ofertelor.
Pe plic se vor menționa:
•    Adresa ofertantului;
•    Persoana de contact;
•    Emailul;
•    Numărul de telefon;
•    Procedura pentru care se depune oferta;
•    Mențiunea „A nu se deschide până la data de 05.07.2022 ora 12:00
Plicul va fi insotit de o adresă de înaintare.
Toate paginile vor fi numerotate şi semnate de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens. În cazul existenţei unei împuterniciri, aceasta va fi prezentată, însoţită de o copie a actului de identitate al împuternicitului.

10. Limba in care trebuie redactate ofertele: Română

11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile

12. Data, ora și locul deschiderii ofertelor : 05.07.2022 ora 12:00, la sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania.

13. Data limită pentru solicitarea de clarificări: 27.06.2022 ora 12:00, la adresa de email office@4change.ro. Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări 28.06.2022 ora 18:00. Raspunsul la clarificari va fi trimis pe email agentului economic care a solicitat clarificari si va fi incarcat pe site-ul achizitorului.

14. Finanțarea achiziției: Prin intermediul Contractului de finanțare al proiectului ”ARIPI SPRE VIITOR”, Contract nr. POCU/666/6/23/135937,   cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

15. Criteriul de atribuire a contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. Factorii de evaluare, ponderile și metodologia de punctare sunt prezentate în documentația pentru ofertanți.

Data publicării anunţului publicitar : 23.06.2022.

Formular nr. 3 – Documentația pentru ofertanți

Formular nr.6 – Anunț publicitar de participare

Formular nr.10 - Anunț de atribuire


ANUNT PUBLICITAR pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale Cod Proiect PN 4052

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Având în vedere derularea procesului de achiziție prin aplicarea procedurii interne – selecție de oferte, organizată de către Asociația Four Change în cadrul proiectului Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052, pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering, comunicăm rezultatul acesteia după cum urmează:

S-a semnat contractul cu nr. 962/09.05.2022 între Asociația Four Change și SC Brami Production SRL cu un preț de unitar per porție de 11,2 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1,008 lei.

Data publicării anunţului de atribuire : 10.05.2022


Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052”, Asociatia Four Change organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering.

1.    Date privind achizitorul: Asociatia Four Change
Adresa: Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania
Email:  office@4change.ro
Persoana de contact: Pasare Alina Aurelia
Email: aurelia.pasare@4change.ro
Tel: 0746.607.031

2.    Obiectul contractului: Prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052
Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering

3.    Valoarea estimata fara TVA: 146.789 lei

4.    Date privind modalitatea de atribuire: Selectie de oferte potrivit Procedurii interne nr. 796 / 04.04.2022

5.    Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate: Conform documentației pentru ofertanți, care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.4change.ro.

6.    Cerințe de participare: Conform documentației pentru ofertanți, care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.4change.ro.

7.    Obținerea documentației pentru ofertanți: Se descarca gratuit de pe site-ul   www.4change.ro sau printr-o solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1.

8.    Termenul-limită de depunere a ofertelor: 28.04.2022 Ora 10:00

9.    Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora: La sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, interfon 20C, Sector 3, Bucuresti, Romania.

Ofertele (propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele însoțitoare) vor fi depuse personal sau transmise prin curier în plic închis, până la data limită de depunere a ofertelor.
Pe plic se vor menționa:
•    Adresa ofertantului;
•    Persoana de contact;
•    Emailul;
•    Numărul de telefon;
•    Procedura pentru care se depune oferta;
•    Mențiunea „A nu se deschide până la data de 28.04.2022 ora 12:00”

Plicul va fi insotit de o adresă de înaintare.
Toate paginile vor fi numerotate şi semnate de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens. În cazul existenţei unei împuterniciri, aceasta va fi prezentată, însoţită de o copie a actului de identitate al împuternicitului.

10.    Limba in care trebuie redactate ofertele: Română

11.    Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile

12.    Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 28.04.2022 ora 12:00, la sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania.

13.    Data limită pentru solicitarea de clarificări: 20.04.2022 ora 16:00, la adresa de email office@4change.ro.  Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări 21.04.2022 ora 16:00. Raspunsul la clarificari va fi trimis pe email agentului economic care a solicitat clarificari si va fi incarcat pe site-ul achizitorului.

14.    Finanțarea achiziției: Prin intermediul Contractului de finanțare al proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale, Cod Proiect PN 4052”, finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

15.    Criteriul de atribuire a contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. Factorii de evaluare, ponderile și metodologia de punctare sunt prezentate în documentația pentru ofertanți.

Data publicării anunţului publicitar: 13.04.2022

Formular nr. 3 – Documentația pentru ofertanți

Formular nr.6 – Anunț publicitar de participare

Formular nr. 10 – Anunț de atribuire


 

ANUNT PUBLICITAR pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului Titlu proiect: „ARIPI SPRE VIITOR” Contract nr. POCU/666/6/23/135937

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Având în vedere derularea procesului de achiziție prin aplicarea procedurii interne – selecție de oferte, organizată de către Asociația Four Change în cadrul proiectului „ARIPI SPRE VIITOR”, Contract nr. POCU/666/6/23/135937, pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering, comunicăm rezultatul acesteia după cum urmează:

S-a semnat contractul cu nr. 984/11.05.2022 între Asociația Four Change și SC Family Team Food SRL cu un preț de 103252.8 lei fără TVA, la care se adauga TVA in valoare de 9292.75 lei, pentru cantitatea maximă estimată.

Data publicării anunţului de atribuire : 22.06.2022.


 

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „ARIPI SPRE VIITOR”, Contract nr. POCU/666/6/23/135937, Asociatia Four Change organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii contractului având ca obiect prestarea serviciilor de catering.

1.    Date privind achizitorul

Asociatia Four Change
Adresa: Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania
Email:  office@4change.ro
Persoana de contact: Pasare Alina Aurelia
Email: aurelia.pasare@4change.ro Tel: 0746.607.031

2.    Obiectul contractului: Prestarea serviciilor de catering în cadrul proiectului „ARIPI SPRE VIITOR”, Contract nr. POCU/666/6/23/135937.
Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering

3.    Valoarea estimata fara TVA: 104038,2 lei

4.    Date privind modalitatea de atribuire: Selectie de oferte potrivit Procedurii interne nr. 814 / 06.04.2022

5.    Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate: Conform documentației pentru ofertanți, care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.4change.ro.

6.    Cerințe de participare: Conform documentației pentru ofertanți, care poate fi accesată direct și nerestricționat la adresa www.4change.ro.

7.    Obținerea documentației pentru ofertanți: Se descarca gratuit de pe site-ul   www.4change.ro sau printr-o solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1.

8.    Termenul-limită de depunere a ofertelor:  02.05.2022 ora 10:00

9.    Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora: La sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, interfon 20C, Sector 3, Bucuresti, Romania.
Ofertele (propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele însoțitoare) vor fi depuse personal sau transmise prin curier în plic închis, până la data limită de depunere a ofertelor.
Pe plic se vor menționa:
•    Adresa ofertantului;
•    Persoana de contact;
•    Emailul;
•    Numărul de telefon;
•    Procedura pentru care se depune oferta;
•    Mențiunea „A nu se deschide până la data de 02.05.2022 ora 12:00”
Plicul va fi insotit de o adresă de înaintare.
Toate paginile vor fi numerotate şi semnate de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens. În cazul existenţei unei împuterniciri, aceasta va fi prezentată, însoţită de o copie a actului de identitate al împuternicitului.

10.    Limba in care trebuie redactate ofertele : Română

11.    Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile

12.    Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 02.05.2022 ora 12:00, la sediul achizitorului din Calea Calarasilor, nr.178, bl.60, sc.A, et.4, ap.20, Sector 3, Bucuresti, Romania.

13.    Data limită pentru solicitarea de clarificări: 26.04.2022 ora 12:00, la adresa de email office@4change.ro.  Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări 26.04.2022 ora 18:00. Raspunsul la clarificari va fi trimis pe email agentului economic care a solicitat clarificari si va fi incarcat pe site-ul achizitorului.

14.    Finanțarea achiziției: Prin intermediul Contractului de finanțare al proiectului ”ARIPI SPRE VIITOR”, Contract nr. POCU/666/6/23/135937,  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

15.    Criteriul de atribuire a contractului: Cel mai bun raport calitate-preț. Factorii de evaluare, ponderile și metodologia de punctare sunt prezentate în documentația pentru ofertanți.

Data publicării anunţului publicitar : 20.04.2022

Formular nr.6 – Anunț publicitar de participare

Formular nr. 3 – Documentația pentru ofertanți

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org