CartoonED - Promovarea educației STEM pentru tineri prin metodologii ce includ desene animate educaționale și tehnologii e-learning

Începând cu luna martie, alături de alți 2 parteneri europeni din Croația și Cipru, derulăm un nou proiect dedicat tinerilor. Contribuim la procesul de transformare digitală, prin crearea unei platforme puternice de e-learning pe tema educației STEM, bazată pe abordarea desenelor animate ca metodă de predare și învățare.

*STEM - STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics (Știință, tehnologie, inginerie și matematică)

Proiect de parteneriat pentru cooperare cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+

CONTRACT NUMĂRUL 2022-3-RO01-KA210-YOU-000096793

Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni, începând cu data de 01.03.2023 şi finalizându-se în data de 30.06.2024.

Finanțarea: 60000 EUR.

Aplicant: Asociația Four Change

Parteneri:

 

  • Asociația Four Change (Romania)
  • Jedna Mladost - One youth (Croatia)
  • RITE Research Institute for Technological Evolution (Cipru)

 

Context:

Studiile finanțate de Comisia Europeană și realizate de comunitățile STEM au evidențiat probleme majore în ceea ce privește situația STEM în sistemele educaționale europene: atractivitatea scăzută și nevoile neacoperite de pe piața muncii în sectoarele legate de STEM, care se așteaptă să înregistreze creșteri în viitor.

Conform ultimelor rezultate PISA (2018), mai mult de unul din cinci copii de 15 ani din UE nu poate finaliza nici măcar sarcini simple în domeniul testat (22,4 % matematică & 21,6 % științe). Printre primele cinci țări cu rezultate slabe se numără Croația, Cipru și România. Acest lucru arată că sistemul nostru de educație este încă insuficient în domeniile STEM și că putem contribui la îmbunătățirea rezultatelor noastre educaționale.

Desenele animate educaționale se numără printre materialele didactice eficiente utilizate în procesul de predare. Conform studiilor, desenele animate ar trebui integrate în programele de curs și în mediile de predare, astfel încât să poată contribui la procesele de predare.

În plus, criza COVID-19 a subliniat importanța educației digitale pentru transformarea digitală de care are nevoie Europa.

Ce își propune proiectul?

CartoonED vrea să contribuie la transformarea digitală prin crearea unei platforme puternice de e-learning pe tema educației STEM, bazată pe abordarea desenelor animate, ca metodă de predare și învățare.

Obiective generale:

- OBIECTIVUL 1 - Dezvoltarea unei platforme creative de e-learning, bazată pe artele vizuale și care vizează promovarea educației STEM în rândul tinerilor, dezvoltarea competențelor digitale în rândul tinerilor și al profesioniștilor din domeniul tineretului, sensibilizarea tinerilor cu privire la incluziunea socială și promovarea patrimoniului cultural european divers în ceea ce privește dialectul lingvistic în rândul tinerilor și al profesioniștilor din domeniul tineretului.

- OBIECTIVUL 2 - Integrarea tehnologiilor de animație și a învățării creative în cadrul proceselor educaționale prin crearea unei metodologii inovatoare unice care vizează valorificarea desenelor animate ca instrument pedagogic pentru a preda STEM și pentru a oferi tinerilor practicieni și studenților instrumentul de a-și crea propriile desene animate educaționale în vederea inovării în materie de învățare.

Primul grup țintă (direct) sunt organizațiile, experții educaționali, managerii de proiect și practicienii care lucrează în domeniul tineretului, al educației non-formale și al inovării, al STEM, al dezvoltării competențelor digitale, al patrimoniului cultural și al incluziunii sociale.

Al doilea grup țintă (direct) este format din 21 de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani din Cipru, Croația și România care participă la activitățile proiectului.

Grupurile țintă indirecte: Părțile interesate (private și publice) care vor beneficia de activitățile, concluziile și rezultatele acestui proiect, în special institutele de învățământ din țările partenere. Rezultatele proiectului vor fi diseminate către peste 600 de tineri cu medii diferite.

ACTIVITĂȚI

Pe lângă activitățile orizontale ale proiectului, care sunt managementul de proiect, asigurarea calității și diseminarea, principala activitate a proiectului este o platformă de e-learning, o resursă cu sursă deschisă, care vizează predarea de competențe STEM și digitale pentru tineri, precum și promovarea incluziunii sociale și a patrimoniului cultural european în rândul tinerilor și al tinerilor practicieni.

1. Activități orizontale și diseminare

- Managementul și implementarea proiectului (Asociația Four Change)

- Evaluarea și asigurarea calității (RITE)

- Diseminare și exploatare condusă de (One Youth)

Rezultate:

O soluție de e-learning special concepută, care constă în:

- 1 Cadru metodologic pentru educația STEM adresată tinerilor (7-18 ani)

- 1 Program de învățare pentru tineri (13-18 ani) care include dezvoltarea competențelor digitale, educația STEM și sensibilizarea cu privire la incluziunea socială prin intermediul unor metodologii de educație bazate pe modele de roluri.

- 3 Desene animate educaționale pe tema educației STEM realizate de tineri (13-18 ani) pentru tineri (7-13 ani). Desenele animate includ tineri dezavantajați din punct de vedere social ca personaje de desene animate, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la incluziunea socială. Acestea vor fi sincronizate în limba engleză și în 3 anumite dialecte lingvistice ale partenerilor.

2. Faza de cercetare CartoonED

Rezultat - 1 cadru metodologic pentru educația STEM adresată tinerilor (7-13 ani)

Prima parte a cercetării se va concentra pe determinarea disciplinelor școlare din domeniul STEM subevaluate de liceeni (13-19 ani) și care prezintă rezultate slabe în rândul elevilor din ciclul primar (7-13 ani).

A doua parte a cercetării se concentrează pe identificarea categoriilor de tineri exclusi social excluse social în Croația, Cipru și România.

Ultima fază a cercetării se concentrează pe:

a) metodologiile și tehnicile de desene animate educaționale (stadiul actual al tehnologiei, bunele practici, beneficiile generale de aceste metode în educația non-formală pentru tineri, programe, activități și proiecte pe care partenerii le desfășoară în prezent, cu fosuc pe temă).

b) cercetarea și selectarea instrumentelor care vor fi utilizate pentru realizarea de desene animate.

3. Faza de dezvoltare CartoonED

Rezultate

- 1 program de învățare timp de 10-14 zile, pentru tineri (13-18 ani), care include dezvoltarea competențelor digitale, educația STEM și creșterea gradului de conștientizare privind incluziunea socială prin metodologii educaționale bazate pe modele de rol. 

- 3 desene animate educaționale pe tema educației STEM realizate de tineri cu vârste de 13-18 ani pentru tineri cu vârste de 7-13 ani.

După evaluare, programul pilot va fi testat cu grupul țintă (21 de tineri de 13-14 ani) în fiecare dintre țările partenere.

Sincronizarea desenelor animate în limbile partenerilor va fi dezvoltată în dialectul specific al zonei în care aceștia sunt stabiliți.

***

CartoonED - Fostering STEM education for youth through educational cartoons methodologies and e-learning technologies

Erasmus+ Programme

Action Type KA210-YOU - Small-scale partnerships in youth

Contract no - 2022-3-RO01-KA210-YOU-000096793

Project Start Date - 01/01/2023

Project total Duration (Months) -16 luni (Project End Date 01/05/2024)

Project lump sum 60 000,00 €

Applicant: Asociația Four Change

Partners:

  • Asociatia Four Change (Romania)
  • Jedna Mladost - One youth (Croatia)
  • RITE Research Institute for Technological Evolution (Cyprus)

Context

Studies funded by the European Commission and conducted STEM communities have highlighted major issues regarding the situation of STEM in European education systems: the low attractiveness of STEM studies and careers and the unmet labour-market needs in STEM-related sectors that are expected to grow in the future.

According to the last PISA results (2018), more than one in five 15-year-olds in the EU cannot complete even simple tasks in the tested domain (22.4% mathematics & 21.6% science). Among the top five underachievers are Croatia, Cyprus and Romania. This shows our education system is still insufficient in the STEAM fields and there is an important task at our hand to help improve our educational results. Educational cartoons are among the effective teaching materials used in the teaching process. According to the studies, cartoons should be integrated into course programs and teaching media, so that they can contribute to the teaching processes as other teaching technologies. In addition, the COVID-19 crisis stressed the importance of digital education for the digital transformation that Europe needs.

What does the project want?

CartoonED project aims to contribute to digital transformation through development of digital readiness, resilience and capacity by creating a powerful e-learning platform on the topic of STEM education based on cartoon approach, as a teaching and learning method.

 General objectives

• GO1 - To develop a creative e-learning platform, based on visual arts and aimed at fostering STEM education to youth, development of digital skills among youth and youth practitioners, raising awareness on social inclusion to youth and promotion of the diverse European cultural heritage in terms of language dialect among youth and youth professionals.

• GO2 - To integrate animation techologies and creative learning within educational processes through the creation of a unique innovative methodology that aims to make the most of cartoons as a pedagogical tool to teach STEM and to provide the youth practitioners and students with the tool to create their own educational cartoons in order to innovate learning.

The first direct target groups of this project are organizations, educational experts, project managers and youth practitioners working in the field of youth, non-formal education and innovation, STEM, digital skills development, cultural heritage and social inclusion.

The second direct target group of the project are 21 young people aged between 13 and 19 years old from Cyprus, Croatia and Romania participating within the project activities.

The indirect target groups: Stakeholders (private and public) that will benefit from the activities, findings and outcomes of this project, especially educational institutes in the partner countries. Project results will be disseminated to more than 600 young people with different backgrounds.

ACTIVITIES

Horizontal activities & Dissemination

-      Project management and implementation lead by Asociatia Four Change

-      Evaluation and quality assurance lead by RITE

-      Dissemination and exploitation lead by One Youth

Expected results

A specially designed e-learning solution consisting of:

1 Methodological framework for STEM education for youth (7-18)

- 1 Learning programme for youth (13-18) that includes the development of digital skills, STEM education and raising awareness on social inclusion through role-model education methodologies

- 3 Educational cartoons on the topic of STEM education made by youth (13-18) for youth (7-13). The cartoons include socially disadvantaged youth as cartoon characters in order to raise awareness on social inclusion. They will be synchronized in English and in 3 certain language dialects of the partners.

ACTIVITIES

On top of the horizontal activities of the project, which are project management, quality assurance and dissemination the main activity of the project is an e-learning platform, an open source resource, aimed at teaching STEM and digital skills to youth, as well as promotion of social inclusion and european cultural heritage among youth and youth practicioners.

WP1 Horizontal activities & Dissemination

Horizontal activities are:

WP1A1- Project management and implementation lead by Asociatia Four Change

WP1A2- Evaluation and quality assurance lead by RITE

WP1A3 – Dissemination and exploitation lead by One Youth

WP2 A1 CartoonED research phase

Expected result - 1 methodological framework for STEM education for youth (7-13)

The first part of research will focus on determining the school subjects in STEM field mostly

underachieved by high-schoolers (13-19), and that show poor results among the Primary School students (7-13).

The second part of the research focuses on determining the most socially excluded youth types in Croatia, Cyprus and Romania.

Last phase of research focuses on:

a) educational cartoons methodologies and techniques (state of the art, good practices, the overall benefits of these methods in NFE for youth, existing programmes, activities and projects that the partners are currently doing regarding STEM education for youth).

b) research and selection of tools to be used for cartoon making.

WP2A2 CartoonED development phase

Expected result:

- 1 learning programme of 10-14 days, for youth (13-18) that includes the development of digital skills, STEM education and raising awareness on social inclusion through role model education methodologies.

3 educational cartoons on the topic of STEM education made by youth (13-18) for youth (7-13)

The programme content will be peer reviewed in the first phase of the evaluation. After evaluation the programme will be pilot-tested with the target group (21 youth 13-14) in each of partner countries. The caroons syncronization in partner languages will be developed in specific dialect of area the partners are established.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org