Dezvoltarea serviciilor sociale în județul Giurgiu
28 Iulie 2022

Astăzi, împreună cu partenerii de la DGASPC Giurgiu și Fundația Estuar am organizat la Giurgiu, un eveniment dedicat consultărilor preliminare în vederea elaborării Strategiei privind dezvoltarea serviciilor sociale în județ. 

Strategia va stabili prioritățile de dezvoltare a serviciilor sociale și direcțiile de acțiune, pornind de la analiza contextului social existent.

Procesul de planificare strategică implică participarea activă a actorilor cheie din comunitățile locale – autorități și instituții publice, furnizori de servicii sociale și beneficiari de servicii sociale. 

Astfel că, ne-am bucurat de prezența a 80 de persoane cu interes în domeniu, reprezentanți ai DGASPC Giurgiu, Primării Găujani, Bolintin-Vale, Adunații-Copăceni, Joița, Florești-Stoenești, Greaca, Schitu, Slobozia, Isvoarele, Daia, Vânătorii Mici, Stănești, Călugareni, Băneasa, Frățești, Ghimpați, Gogoșari, Gostinari, Herăști, Hotarele, Mihai Bravu, Ogrezeni, Prundu.

În cadrul evenimentului am prezentat și Rețeaua de profesioniști în domeniul asistenței sociale la nivelul Județului Giurgiu, activitățile rețelei planificate pentru anul următor și modalitatea de aderare. 

"Sărăcia se propagă din generație în generație, daca noi ca reprezentanții ai autorităților nu propunem măsuri de sprijin concrete pentru persoanele vulnerabile" Diana Chiriacescu, director executiv al FONSS.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, organizat de Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS).

www.eeagrants.org

www.eeagrants.ro

www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - FRDS

#incluziune #serviciisociale #strategie #retea #profesionisti 

_ _

Today, together with our partners DGASPC Giurgiu and Estuar Foundation, we organized in Giurgiu an event dedicated to the preliminary consultations for the elaboration of the Strategy for the development of social services in the county. The strategy will establish the priorities for the development of social services and the directions of action in the county, based on the analysis of the existing social context.

The strategic planning process involves the active participation of key actors in local communities - public authorities and institutions, social service providers and social service beneficiaries. Thus, we enjoyed the presence of 80 people with interest in the field, representatives of DGASPC Giurgiu, Găujani, Bolintin-Vale, Adunații-Copăceni, Joița, Florești-Stoenești Town Halls, Greaca, Schitu, Slobozia, Isvoarele, Daia, Vânătorii Mici, Stănești, Călugareni, Băneasa, Frățești, Ghimpați, Gogoșari, Gostinari, Herăști, Hotarele, Mihai Bravu, Ogrezeni, Prundu.

During the event we also presented the Network of social work professionals in Giurgiu County, the activities of the network planned for the next year and the way to join the network. 

"Poverty spreads from generation to generation, if we as representatives of the authorities do not propose concrete support measures for vulnerable people" Diana Chiriacescu, Executive Director of FONSS.

*Event organized within the "Integrated services for vulnerable groups - a bridge for the development of local communities" project, carried out in partnership by DGASPC Giurgiu Estuar Foundation, Four Change Association and funded by EEA and Norwegian Grants 2014-2021 under the program "Local Development, Poverty Reduction and Increasing Roma Inclusion".

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org